مناسبات مذهبی شیعیان و اهل سنت در بغداد قرن چهارم

نویسنده

چکیده

مناسبات مذهبی همواره تابعی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که بر زندگی و حیات جمعی افراد، تعریف جایگاه و روابط دو سویه مردم و حاکمان تأثیرگذر است. ترسیم تصویر تاریخی این مناسبات و تعیین جهات آن در طول تاریخ در ریشه یابی مسائل فرقه ایی و تقابل و تعاملات مذهبی یک منطقه مؤثر خواهد بود. در همین راستا با توجه به جایگاه بغداد در طول تاریخ اسلام و تأثیر اوضاع فرهنگی اجتماعی آن بر کل جهان اسلام پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ  گوید: که در بغداد قرن چهارم که زمان اوج گیری تضارب آراء در شهر بغداد بوده است مناسبات مذهبی شیعیان و اهل سنت چگونه بوده است ؟ علل و عوامل این جهت گیری در روابط مذهبی چه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که عدم ثبات سیاسی، تند روی خواص وتعصب عوام در مذهب به این مناسبات سمت و سوی تقابلی داده استو رویکرد تقابلی از بغداد به سایر شهرها نیز سرایت کرده و به تبع این منازعات ویرانی، جنگ داخلی، کشتار، فقر و مواردی مانند آن وضعیت اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام را متأثر ساخته است

کلیدواژه‌ها