اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

شهناز کریم زاده سورشجانی

تاریخ اسلام مربی/ عضو گروه علمی تاریخ

angoman.hodagmail.com

اعضای هیات تحریریه

منصوره رضائی

تاریخ اسلام مربی

historicity.iranjmail.com

زهرا روح اللهی امیری

تاریخ اسلام استادیار/ مدیر گروه علمی تربیتی تاریخ اسلام مجتمع بنت الهدی / هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

angoman.hodagmail.com

شهناز کریم زاده سورشجانی

تاریخ اسلام مربی

sh.karimzadeh1391gmail.com

فرشته کوشکی

تاریخ اهل بیت مربی

f.kooshki46jmail.com

ناهید طیبی

تاریخ اهل بیت مربی

tayyebi110yahoo.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مدیر اداره امور پژوهشی- مربی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com