تحلیل و بررسی مأموریتهای امام علی (ع) در زمان حیات پیامبر (ص)

نویسنده

چکیده

در پژوهش حاضر مأموریت­های امام علی (ع) در زمان حیات پیامبر (ص) و اهمیت آنها بررسی می­شود. آیا می­توان با بررسی این مسئله منصوص­بودن جانشینی امام علی (ع) ازطرف خدا و پیامبر (ص) را ثابت کرد؟ آیا می­توان غیر از ادله آیات و روایات باکمک عقل علت این مأموریت­ها را به­دست آورد؟ کسی که ازطرف خدا منصوب می­شود باید بر انجام کارهای مهم توانایی داشته باشد و نقش مهمی در زندگی داشته باشد تا بتواند دین اسلامی که تا قیامت جاودانه خواهد بود را به­خوبی حفظ کند. پژوهش حاضر نظر پیامبر (ص) را با مأموریت­های خاص امام علی (ع) بررسی می­کند و علت واگذاری این مأموریت را موردتوجه قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها