این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-109 

1. مناسبات تقابلی دو دولت صفوی و عثمانی

صفحه 9-27

بتول ساریحان؛ زهرا روح اللهی امیری


4. بازشناسی اندیشه مهدویت در عصر صفویه

صفحه 67-84

فرحین زهرا عابدی؛ شهناز کریم زاده


ابر واژگان