اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه تاریخنامه اسلام غور و پژوهش در ابعاد و زوایای طومار عظیم تاریخ اسلام را عرصه جولان همت خود قرار داده است و سعی در منقح کردن هر چه بیشتر تجارب عملی انسان مسلمان برای کاربرد در سبک زندگی اسلامی و ترسیم آینده جهان اسلام دارد.