بازشناسی اندیشه مهدویت از دیدگاه اهل سنت

نویسنده

چکیده

مباحث مربوط به مهدی موعود (عج) از سده‌‌های نخستین هجری تاکنون مورد توجه دانشمندان و نویسندگان مسلمان بوده است و در این خصوص آثار ارزشمندی تدوین شده است. این مسئله نه‌‌تنها توسط شیعیان که باور و اعتقاد نظام‌‌یافته و منسجمی در مورد مهدویت دارند مورد توجه بود بلکه جهان اهل سنت نیز این موضوع را بررسی و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به متون و اسناد تحریریافته توسط اهل سنت به این سؤال اساسی پاسخ گوید که نگاه اهل سنت به مسئله مهدویت چگونه است و ‌‌اهل سنت چه محور هایی را در ‌‌حوزه مهدویت آثار خود مورد توجه قرار داده‌‌اند. یافته‌‌های پژوهش حاضر نشان می‌‌دهد که عامه در روایات فراوانی به حقیقت اندیشه مهدویت اشاره دارند. اگرچه در پاره‌‌ای از موارد، تفاوت‌‌هایی با اعتقاد شیعه به‌‌چشم می‌‌خورد، اما موارد مشترک فراوانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها